Aktuelt | Sist oppdatert: 20.06.2022, 12:05

Småhusplanen i Oslo

Fredag 17. juni sendte Arkitektenes fagforbund inn vårt høringssvar til forslaget om revidert Småhusplan.

AFAG erkjenner at de bygde omgivelsene må reguleres. I Oslo er uheldig fortetting en utfordring, samtidig som byen trenger flere nye boliger framover. Mindre fortetting kan være et viktig mål, men strenge krav til arkitektonisk kvalitet kan løse uheldige sider av fortetting. Vi lurer på om det er fortettingen i seg selv, måten den er gjort på eller resultatet av den som er det egentlige problemet?

Småhusplanen omfavner store geografiske deler av Oslo. Ideelt sett burde det vært utarbeidet forskjellige planer for ulike geografiske områder som er bedre tilpasset stedstypiske, geografiske og topografiske særegenheter. På grunn av de ulike områdenes særpreg kan ikke utfordringer løses gjennom en bastant og lik plan for hele Småhusplanens område. Vi syns at det er uheldig at tidsrammen har begrenset mulighetene for å gi differensierte bestemmelser for ulike områder.

Videre uttrykker vi bekymring for at man gjennom en revidert småhusplan ikke bare hindrer fortetting, men også økonomisk utvikling, ønsket utnytting, utvikling av ny arkitektur og innovasjon. Ved å prioritere disse punktene, kan man tilføre områdene for Småhusplanen en bedre situasjon enn det den foreslåtte planen gjør.

Vi har blitt kontaktet av medlemmer som er sterkt berørt av revisjonen av reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by. De har opparbeidet seg etterspurt kompetanse innenfor området for Småhusplanen. Dersom ny småhusplan blir vedtatt som foreslått, vil etterspørselen etter deres kompetanse reduseres drastisk. Revidert småhusplan kan dermed redusere arkitektenes oppdragsmuligheter. Vi ber om at denne alvorlige situasjonen for yrkesgruppene vi representerer tas med i de vurderingene som skal gjøres før en revidert småhusplan eventuelt blir vedtatt.

Samlet sett mener vi at det fremlagte forslaget til revidert småhusplan ikke bør vedtas som foreslått da forslaget etter vår vurdering skaper flere problemer enn det løser. Forslaget vil i for stor grad medføre at en rekke gode prosjekter ikke lenger kan gjennomføres. I stedet for bedre utnyttelse enn den vi opplever i dag, vil resultatet bli stagnasjon, og at gode tomter/arealer risikerer å ligge uutnyttet. Dersom man i stedet for bastante krav åpner for unntak samtidig som man stiller strengere krav til arkitektonisk kvalitet, vil man også i større grad kunne oppnå flere av de ønskete målene.

Les hele høringssvaret vårt her.