Aktuelt | Sist oppdatert: 04.05.2020, 13:36

Råd til AFAG-medlemmer i forbindelse med koronaviruset

AFAG har i forbindelse med koronaviruset blitt kontaktet av en rekke medlemmer med spørsmål om hvordan man skal forholde seg til koronaviruset som arbeidstaker. 

Her forsøker vi å gi svar på enkelte spørsmål. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at situasjonen rundt koronaviruset reiser nye juridiske problemstillinger som det ikke kan gis helt klare svar på.
 

Har arbeidsgiver adgang til å pålegge meg hjemmekontor?

Utgangspunktet er at arbeidsgiver i medhold av arbeidsgivers styringsrett kan pålegge arbeidstakere å jobbe hjemmefra dersom dette er begrunnet i anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og andre offentlige myndigheter. Dersom det pålegges hjemmekontor på grunn av hensynet til andre ansatte eller på grunn av driften av virksomheten, kan dette også anses som saklig begrunnelse for arbeidsgivers styringsrett. Arbeidstakerne har krav på full lønn dersom arbeidsgiver pålegger hjemmekontor. Dette gjelder uavhengig av om du kan gjennomføre dine arbeidsoppgaver fullt ut eller ikke.
 

Har arbeidsgiver adgang til å permittere meg som følge av koronaviruset?

Arbeidsgiver kan permittere sine ansatte dersom det foreligger en saklig grunn som tilsier at driften ikke kan gjennomføres på en økonomisk forsvarlig måte eller at det foreligger brann, ulykke eller naturomstendigheter. Bedriften skal gjøre en konkret vurdering av om det foreligger grunnlag for permittering. Arkitektkontorene må så langt det er mulig kartlegge situasjonen hos sine oppdragsgivere og foreta reelle vurderinger som ikke er basert på løse prognoser for tiden fremover. AFAG har kjennskap til at det finnes løsninger som gjør at det det er fullt mulig å ha hjemmekontor, så en eventuell permittering må være relatert til problemer hos oppdragsgivere eller lengre saksbehandlingstid hos offentlige etater.

Hovedregelen er at permittering skal gis med 14 dagers varsel, men det kan gis varsel med to dagers frist ved uforutsette hendelser. Koronaviruset har spredt seg over flere uker og kan normalt ikke falle inn under dette unntaket. Dersom arbeidsgiver likevel mener det er grunnlag for å unntaksvis gi to dagers varsel bør begrunnelsen for dette komme klart frem av permitteringsvarselet. For virksomheter med lokal tariffavtale kan egne regler følge av denne.

Konsekvensene av permittering er at arbeidstaker fritas fra arbeidsplikten og arbeidsgiver fritas fra lønnsplikten. På bakgrunn av den endrede samfunnssituasjonen har Stortinget vedtatt midlertidige endringer i permitteringsreglene. NAV jobber for tiden med å få på plass de nye tiltakene i sine systemer. Det blir nå redusert lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager ved 100 prosent permittering, samt at ventedagene for dagpenger blir opphevet for de som permitteres.

Arbeidsgiverperioden er totalt 20 dager. Tirsdag 14. april gikk regjeringen ut med en pressemelding som vi foreløpig må legge til grunn for de 18 dagene som staten betaler av arbeidsgiverperioden. Her fremkommer det at det gis en kompensasjon inntil 6G (kr 599 148) for 18 ukedager (mandag til fredag). Det vil si at dette vil omfatte 21,7 dager av en månedslønn. Denne perioden vil ikke bli doblet ved for eksempel 50 prosent permittering (delvise permitteringer). 18 ukedager gjelder for alle. Dette er en svekkelse av rettighetene for de som er delvis permittert, da man tidligere hadde krav på en forholdsmessig forlengelse av arbeidsgiverperioden.

Etter 20 dagers permittering vil du ha rett til dagpenger i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Kravet om 50 prosent reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger er midlertidig endret til 40 prosent.

NAV jobber for tiden med å få på plass den nye ordningen og oppfordrer permitterte til å søke om dagpenger. Se NAV sine sider for hvordan du søker.
 

Hvilke regler gjelder ved oppsigelse i permitteringstiden?

Dersom arbeidsgiver sier deg opp i permitteringstiden, har du krav på lønn i oppsigelsestiden. Siden du mottar lønn har du også plikt til å arbeide om arbeidsgiver krever dette. De alminnelige reglene for oppsigelse vil fortsatt måtte være oppfylt.

Sier du selv  opp stillingen din mens du er permittert, kan dette stille seg annerledes. Etter arbeidsmiljøloven § 15-3 niende ledd er oppsigelsesfristen til arbeidstaker i dette tilfellet 14 dager. Er virksomheten tilknyttet den sentrale tariffavtalen mellom AFAG og Arkitektbedriftene skal arbeidsgiver betale lønn i oppsigelsestiden, også når arbeidstaker selv sier opp. 
 

Kan jeg bli permittert mens jeg er sykmeldt?

Utgangspunktet er at sykmeldte arbeidstakere også kan permitteres. Dersom du allerede er sykmeldt før du blir permittert har du fortsatt rett til sykepenger. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver opphører når permitteringen trer i kraft. Etter dette overtar NAV ansvaret for utbetalingen av sykepenger.

Dersom du blir sykmeldt etter at permitteringsperioden har startet vil ikke arbeidsgiver være forpliktet til å betale sykepenger, men NAV vil betale sykepenger beregnet på grunnlag av dagpengene.
 

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar ut ferie, avspaserer overtid eller redusere lønnen min for en periode?

Vi ser det er en noen arbeidsgivere som søker å avhjelpe situasjonen med ulike tiltak. Utgangspunktet er at dersom vilkårene for permittering er oppfylt er det dette virkemiddelet som skal benyttes, og ikke alternative tiltak som svekker den ansattes rettigheter. Det er adgang til å permittere ansatte delvis, slik at en lønnsreduksjon skal være et unødvendig tiltak. Er det avtalt at overtid eller mertid kan tas ut som avspasering i samråd med arbeidsgiver, kan dette i enkelte tilfeller være en mulighet. Ved avspasering av overtid skal den ansatte ha overtidstillegget utbetalt.  
 

Har arbeidsgiver adgang til å nekte meg å jobbe hjemmefra?

Som arbeidstaker har du en lojalitetsplikt til arbeidsgiver. Du kan derfor ikke nekte å komme på jobb dersom du ikke er smittet eller i karantene på grunn av mistanke om smitte. Dersom du har underliggende sykdom eller på andre måter er i faresonen for å utvikle livstruende sykdom som følge av viruset, bør du ha tett dialog med både lege og arbeidsgiver for å finne løsninger som er tilpasset din situasjon.  
 

Har arbeidsgiver adgang til å pålegge meg karantene?

Arbeidsgiver kan ikke uten hjemmel i lov pålegge arbeidstakere karantene. Karantene kan bare iverksettes av offentlige myndigheter. Vi oppfordrer alle til å følge med på oppdatert informasjon fra myndighetene om hvilke personer som skal i karantene.
 

Har jeg krav på sykepenger dersom jeg er i karantene eller dersom jeg er smittet av koronaviruset?

Retten til sykepenger følger av folketrygdloven og skal dekke tapt arbeidsinntekt. En rekke vilkår må være oppfylt for at man skal kunne få sykepenger fra NAV. I følge NAV har man krav på sykepenger dersom man har fått påvist koronavirus av en lege. Du kan også ha rett på sykepenger dersom du er i karantene. NAV anbefaler de som er i karantene å kontakte fastlegene for å få vurdert retten til sykmelding.

NAV uttaler at dersom barnet ditt eller andre i husstanden er i karantene uten å være smittet av viruset og dette gjør at du som arbeidstaker må være hjemme fra jobb, har du ikke rett til sykepenger. Dersom du må være i karantene fordi barnet ditt eller andre i husstanden har fått påvist smitte, kan du ha rett til sykemelding fordi du selv kan være smittet.

NAV har endret sine retningslinjer slik at fastleger kan gi sykmelding over telefon. Ved sykmelding ytes sykepenger med 100 prosent av lønnen inntil 6G per år og den maksimale sykepengeperioden er 52 uker.

Følg med på oppdatert informasjon fra NAV.
 

Har arbeidsgiver adgang til å pålegge meg reisevirksomhet?

Utgangspunktet er at arbeidsgiver også må forholde seg til reiserådene fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet. Arbeidsgiver kan pålegge reiser som ikke omfattes av de offisielle reiserådene, men det anbefales å ha tett dialog med arbeidsgiver for å finne alternative løsninger til reising, slik som videokonferanser og møter over telefon.

Følg med på oppdaterte reiseråd fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet.
 

Skoler og barnehager er stengt, har jeg krav på lønn fordi jeg må være hjemme med mine barn?

Alle landets barnehager, skoler og universiteter er stengt som å stoppe spredningen av koronaviruset. Hvis du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du bruke omsorgsdager når du må være borte fra jobb fordi barnehagen eller skolen er stengt. Du har krav på 20 omsorgsdager per kalenderår ut kalenderåret barnet fyller 12 år når du har ett eller to barn. Har du tre eller flere barn har du krav på 30 omsorgsdager per kalenderår ut kalenderåret barnet fyller 12 år.

Arbeidsgiver har plikt til å betale deg lønn for de tre første omsorgsdagene. Arbeidsgiver skal også betale deg lønn for de øvrige dagene, men disse får arbeidsgiver tilbake ved å kreve refusjon fra NAV. Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du dekke de tre første dagene selv. Du kan søke om å få utbetalt omsorgspenger fra den fjerde dagen du er hjemme med omsorgsdager.

Hvis du er i ulønnet foreldrepermisjon kan du ikke bruke omsorgsdager.

Oppdatert informasjon om retten til omsorgspenger finnes på NAV sine nettsider.
 

For selvstendig næringsdrivende

Er du ansatt i eget aksjeselskap kan du permittere deg selv dersom vilkårene foreligger, og som hovedregel få rett på dagpenger slik andre arbeidstakere har. Vi viser til NAV for rettigheter til permittering for de som driver eget AS og enkeltpersonforetak. 

Hvis du ikke er ansatt i eget AS, vil de nye tiltakene gi deg rett på kompensasjon fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. Ordningen er på plass fra mandag 4. mai og man kan søke kompensasjon hos NAV her. Kompensasjonen vil utgjøre om lag 80 prosent av gjennomsnittlig inntekt de tre siste årene begrenset oppad til 6G (kr 599148). De som ikke er ansatt i eget AS vil motta sykepenger fra dag fire med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Vi viser til NAV for spørsmål og svar til selvstendig næringsdrivende.   
 

Hvilke rettigheter har jeg som student?

Studenter som opplever inntektsbortfall vil kunne søke om lån og stipend hos Lånekassen. Lånet kan utgjøre 26 000 kr og deler av dette vil bli gjort om til stipend senere. Det nærmere innholdet i pakken og vilkårene for å motta støtte er ikke avklart enda. Mer informasjon om ordningens rammer så lagt kan leses på regjeringens nettsider.

Øvrige tiltak

Stortinget ble torsdag 19.03 enige om at arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder.
 

AFAGs jurister er her for å bistå deg

Har du ytterligere spørsmål om dette, ta kontakt med AFAG på jus@afag. 

Regjeringen har varslet at flere tiltak vil bli iverksatt i tiden fremover. Artikkelen blir fortløpende oppdatert.