Aktuelt | Sist oppdatert: 18.01.2022, 11:10

Svært positive til byarkitekt i Oslo

Arkitektenes fagforbund ser svært positivt på forslaget om å opprette en virksomhet med byarkitekt i Oslo. Vi ser et klart behov for et ombud for de bygde omgivelsene.

Byarkitekten bør være folkets faglige ombud – fristilt fra både det offentlige og det private, samtidig være en brobygger og faglig objektiv stemme mellom utbyggere, befolkning, politikk, og Plan- og bygningsetaten. I tillegg bør byarkitekten ha stor grad av frihet til å ytre seg etter oppfordring eller på eget initiativ, om saker av viktighet for utviklingen av Oslo. Et uavhengig ombud som bidrar til en trygg, inkluderende og grønn hovedstad, og en god byutvikling med gode løsninger for nåtidens og fremtidens behov.

Valg av modell

Høringsnotatet foreslår to modeller for en fremtidig byarkitekt. For at byarkitekten skal oppleves som et uavhengig organ, mener Arkitektenes fagforbund at den skal organiseres utenfor Plan- og bygningsetaten.

Vi foretrekker forslaget om å legge byarkitekten til det allerede eksisterende Rådet for byarkitektur, samtidig som vi mener at forslaget har tydelige svakheter i tilknytning til ønsket om Byarkitekten som et uavhengig organ.

Videre mener vi at det bør bli gjort en nærmere vurdering av argumentene for og imot en løsning for byarkitekt tilsvarende den i Bergen. Der er byarkitekten en etatsdirektør med egen stab. Argumenter for denne modellen er at etatsdirektøren kan jobbe på tvers av øvrige etater i kommunen, at det er klare skiller og tydelige roller mellom kommunen som myndighetsaktør etter plan- og bygningsloven (PBE) på den ene siden og utøvelsen av kommunens egen arkitekturpolitikk (byarkitekt) på den andre siden, og at en byarkitekt med stab kan bli synlige samtidig som de vil utgjøre et identifiserbart fagmiljø.

I 2022 planlegger Byarkitekten i Bergen en evaluering, etter fem års virksomhet. Vi mener at det er verdt å ta med seg resultatene fra evalueringen når man skal planlegge opprettelsen av Byarkitekten i Oslo.

Les høringsinnspillet her.