topcurve
teeser1
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Lønner det seg ikke å jobbe til 70 år som offentlig ansatt?

08.07.2015 Artikkelen er skrevet av Sissel Rødevand og Fredrik Haugen i Actecan
Det kan lønne seg å jobbe til 70 år, men om du tar ut folketrygden før 67 år kan det være du ikke får så mye i samlet pensjon som du tror. I denne artikkelen beskrives reglene for fleksibelt pensjonsuttak for offentlig ansatte, og det gis eksempler på hvordan uttakstidspunktet påvirker størrelsen på pensjonene.

Fleksibelt uttak av folketrygd
Med pensjonsreformen fra 2011 er det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon fra folketrygden. Så lenge du har opptjent en tilstrekkelig stor pensjon kan du nå velge å ta ut alderspensjon allerede fra 62 år. Tidlig uttak av pensjon betyr at du vil få pensjon i flere år enn om du venter med å ta ut pensjonen, siden dette betyr at den opptjente pensjonen din må fordeles over flere utbetalingsår.

Tar du ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år, blir pensjonen din i overkant av 20 prosent lavere enn om du venter til 67 år med å ta ut den sammen opptjente pensjonen. Venter du derimot til du fyller 70 år med å ta ut pensjonen, blir den omtrent 20 prosent høyere enn om den tas ut fra 67 år, og i overkant av 50 prosent høyere enn om du tar den ut fra 62 år.  Hvis du arbeider når du utsetter pensjonsuttaket vil du kunne øke pensjonen din ytterligere.

Fra 2011 skal alderspensjonen i folketrygden justeres ved endringer i befolkningens forventede levealder. Øker den forventede levealderen skal en gitt opptjent pensjon utbetales i flere år. Dermed blir årlig pensjon lavere enn før. Dette prinsippet kalles for levealdersjustering.

For personer født før 1954 gjennomføres levealdersjusteringen ved at hvert årskull får et sett med såkalte forholdstall for ulike uttaksaldere som opptjent pensjon skal deles på. For en person født i 1950 er for eksempel forholdstallet ved 62 år 1,323. Det betyr at den årlige pensjonen skal deles på 1,323.. Tas pensjonen ut fra 67 år, vil forholdstallet være 1,036. Tabellen under viser hva en opptjent folketrygdpensjon på 285 000 kroner før justering for uttaksalder vil bli for en person født i 1950 dersom den tas ut fra henholdsvis 62 og 67 år.

 

Uttaksalder 62 år

Uttaksalder 67 år

Beregnet pensjon før levealdersjustering

Kr 285 000

Kr 285 000

Forholdstall

1,323

1,036

Pensjon etter levealdersjustering

Kr 215 420

Kr 275 097


Du kan altså kompensere for effekten av levealdersjusteringen i folketrygden ved å vente med å ta ut pensjon. Dersom du venter i et visst antall måneder ut over 67 år vil du unngå å få redusert pensjonen. Tabell 1 viser anslag fra NAV for hvor lenge personer i ulike årskull må vente med å ta ut pensjon for å kompensere.

Tabell 1 – Nødvendig uttaksalder for å kompensere for levealdersjusteringen

Fødselsår

 

1943

67 år

1944

67 år 1 mnd.

1945

67 år 2 mnd.

1946

67 år 3 mnd.

1947

67 år 4 mnd.

1948

67 år 5 mnd.

1949

67 år 6 mnd.

1950

67 år 8 mnd.

1951

67 år 9 mnd.

1952

67 år 10 mnd.

1953

68 år

1963

69 år 4 mnd.

1973

70 år 2 mnd.

1983

71 år

Kilde: NAV.no

Uttak av offentlig tjenestepensjon først ved 67 år
Offentlig ansatte har rett på både AFP og tjenestepensjon. Med mindre du er ansatt i en stilling med særaldersgrense, kan du imidlertid ikke ta ut tjenestepensjonen før du fyller 67 år. Ønsker du å ta ut pensjon før du fyller 67 år må du enten ta ut AFP eller ta ut alderspensjon fra folketrygden. Det er ikke mulig å kombinere offentlig AFP og folketrygd.

Om du bør velge å ta ut AFP eller folketrygd er først og fremst avhenger av om du har tenkt å fortsette å jobbe eller ikke. Skal du fortsette å jobbe i samme stillingsstørrelse som tidligere må du ta ut folketrygd, for du kan ikke kombinere AFP med fullt arbeid. AFP er det mest gunstige dersom du skal trappe ned eller slutte å jobbe, for da sparer du pensjonen i folketrygden.

Offentlig tjenestepensjon, som altså tidligst kommer til utbetaling fra 67 år, utgjør i utgangspunktet 66 prosent av lønnen du har når du slutter. Har du mindre enn 30 års opptjening avkortes pensjonen forholdsmessig. Offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden, og de samme levealdersjusteringsfaktorene som i folketrygden skal benyttes. En person som er født i 1950 vil da i utgangspunktet vil få redusert pensjonsnivået fra 66 prosent til 66/1,036 = 64 prosent.

Tjenestepensjonen skal videre «samordnes» med pensjon fra folketrygden. Både tjenestepensjonen og folketrygden skal levealdersjusteres. Levealdersjustering korrigerer for når pensjonen tas ut, slik at dersom det velges forskjellig uttakstidspunkt for pensjonene, så vil levealderjusteringen kunne bli forskjellig. Dette er illustrert i eksempelene i artikkelen.

I beregningene forutsettes det at folketrygden er tatt ut fra samme alder som tjenestepensjonen. Dette innebærer at om du har tatt ut folketrygd før tjenestepensjon, vil fradraget for folketrygd blir større enn den faktiske folketrygden du mottar.

Dette kan illustreres med et eksempel. Arne Arkitekt er født i 1950. Han har jobbet hele karrieren i offentlig sektor og har dermed full opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning. Han en lønn på kr 700 000. Arne har opptjent en alderspensjon i folketrygden på 285 000 kroner, før levealdersjustering og justering for uttaksalder. 

Tabell 2 viser hvordan Arnes pensjon beregnes dersom han tar ut folketrygden fra 62 år og offentlig tjenestepensjon fra 67 år. Tabellen viser at den faktiske folketrygden Arne mottar er lavere enn den som trekkes fra ved fastsettelse av pensjon fra tjenestepensjonsordningen. Resultatet er at samlet pensjon fra 67 år blir vesentlig lavere enn utgangspunktet på 66 prosent før samordning med folketrygden.

Tabell 2 – Pensjon fra 67 år gitt uttak av folketrygd fra 62 år og uttak av tjenestepensjon fra 67 år

 

Forholdstall

Pensjonsberegning

Pensjon i kr

Tjenestepensjon fra 67 år

1,036

700 000*66 % / 1,036

445 946

Beregnet folketrygd fra 67 år

1,036

285  000 / 1,036

 

- 275 097

Utbetalt tjenestepensjon fra 67 år

   

= 170 849

Faktisk utbetalt folketrygd fra 62 år

1,323

285 000 / 1,323

215 420

Samlet pensjon fra 67 år

   

= 386 269

Pensjon som prosent av sluttlønn

   

55 %

Forutsetninger: Sluttlønn 700 000 kroner, fødselsår 1950, det er sett bort fra at beregnet folketrygd før levealdersjustering fra 67 år vil kunne bli noe lavere enn faktisk folketrygd på grunn av spesielle regler for samordningsfradrag (såkalte samordningsfordeler) og at personer født før 1958 har en garanti om at samlet pensjon skal være minst 66 % (gitt at både folketrygd og tjenestepensjon tas ut fra 67 år)

Dersom Arne venter med å ta ut alderspensjonen fra folketrygden til han fyller 67 år, vil fradraget for folketrygd og den faktiske folketrygden Arne mottar bli levealdersjustert på samme måte (med samme forholdstall). Tabell 3 viser hvordan pensjonen beregnes i et slikt tilfelle. Tjenestepensjonen blir identisk som når folketrygden ble tatt ut fra 62 år. Utbetalt folketrygd øker derimot siden den er tas ut senere. Følgelig blir også samlet pensjon høyere.

Tabell 3 – Pensjon fra 67 år gitt uttak av folketrygd og tjenestepensjon fra 67 år

 

Forholdstall

Pensjonsberegning

Pensjon i kr

Tjenestepensjon fra 67 år

1,036

700 000*66 % / 1,036

445 946

Beregnet folketrygd fra 67 år

1,036

285 000 / 1,036

-275 097

Utbetalt tjenestepensjon fra 67 år

   

=170 849

Faktisk utbetalt folketrygd fra 67 år

1,036

285 000 / 1,036

275 097

Samlet pensjon fra 67 år

   

=445 946

Pensjon som prosent av sluttlønn

   

64 %

Forutsetninger: Sluttlønn 700 000 kroner, fødselsår 1950, det er sett bort fra at beregnet folketrygd før levealdersjustering fra 67 år vil kunne bli noe lavere enn faktisk folketrygd på grunn av spesielle regler for samordningsfradrag (såkalte samordningsfordeler) og at personer født før 1958 har en garanti om at samlet pensjon skal være minst 66 % (gitt at både folketrygd og tjenestepensjon tas ut fra 67 år). Siden Arne er født i 1950 omfattes han av garantiordningen, og han ville hatt rett på et garantitillegg på 2 % slik at samlet pensjon ville blitt 66 %.

Tabellen viser at Arnes samlete pensjon reduseres fra 66 til 64 prosent av sluttlønn på grunn av levealdersjusteringen.

Uttak av offentlig tjenestepensjon etter 67 år
Som omtalt over kan Arne Arkitekt kompensere for levealdersjusteringen ved å utsette uttaket av pensjon til etter 67 år. Dersom Arne venter til han er 67 år og 8 måneder med å ta ut pensjon, vil han ha kompensert fullt ut både i folketrygden og tjenestepensjonsordningen.

Dersom Arne venter lenger enn til 67 år og 8 måneder med å ta ut pensjon, er det ulike regler i folketrygden og tjenestepensjonsordningen. I folketrygden vil Arne få høyere pensjon enn opptjent pensjon før levealdersjustering. Han vil da få mer enn 285 000 kroner i årlig pensjon fra folketrygden. I tjenestepensjonsordningen er imidlertid reglene slik at det ikke skal være mulig å få høyere samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjonsordningen enn 66 prosent av sluttlønn ved å utsette uttaket av pensjon.

Venter Arne til han er 70 år med å ta ut både folketrygd og tjenestepensjon vil han kunne få høyere pensjon enn ved 67 år. Arnes forholdstall ved 70 år er 0,868. Siden folketrygden tas ut samtidig med tjenestepensjon benyttes dette forholdstallet ved beregning av både faktisk folketrygd og det beregnete fradraget for folketrygd. Tabell 4 viser at dette fører til at både faktisk folketrygd og fradraget for folketrygd i beregningene blir større enn før justering for uttaksalder og levealdersjustering (285 000 kroner).

Summen av tjenestepensjon og folketrygd kan etter regelverket ikke bli større enn 66 prosent av sluttlønn. Derfor skal tjenestepensjonen før fradrag av folketrygden deles på 1 når forholdstallet er lavere enn 1. Tabellen viser at resultatet er at utbetalt tjenestepensjon blir lavere ved uttak ved 70 år enn om den samme pensjon tas ut fra 67 år (se også tabell 2 og 3), men at samlet pensjon fra tjenestepensjon og folketrygd blir lik 66 % av sluttlønn.

Dette betyr at offentlig ansatte som venter med å ta ut pensjon vil få en stadig mindre andel av samlet pensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen.

Tabell 4 – Pensjon fra 70 år gitt uttak av folketrygd og tjenestepensjon fra 70 år

 

Forholdstall

Pensjonsberegning

Pensjon i kr

Tjenestepensjon fra 70 år

1,000

700 000*66 % / 1,000

462 000

Beregnet folketrygd fra 70 år

0,868

285 000 / 0,868

-328 341

Utbetalt tjenestepensjon fra 70 år

   

=133 659

Faktisk utbetalt folketrygd fra 70 år

0,868

285 000 / 0,868

328 341

Samlet pensjon fra 70 år

   

=462 000

Forutsetninger: Sluttlønn 700 000 kroner, fødselsår 1950, det er sett bort fra at beregnet folketrygd før levealdersjustering vil kunne bli noe lavere enn faktisk folketrygd på grunn av spesielle regler for samordningsfradrag (såkalte samordningsfordeler) og at personer født før 1958 har en garanti om at samlet pensjon skal være minst 66 % (gitt at både folketrygd og tjenestepensjon tas ut fra 67 år) 

Tidlig uttak av folketrygd og sent uttak av tjenestepensjon
Om Arne hadde tatt ut folketrygden fra 62 år og så fortsatt å jobbe helt til 70 år, ville fradraget for folketrygd blitt det samme som om folketrygden hadde blitt tatt ut fra 70 år. Tabell 5 viser at beregnet folketrygd er blir den samme som når både folketrygd og tjenestepensjon ble tatt ut ved 70 år (se tabell 4). Faktisk folketrygd blir imidlertid over 110 000 kroner lavere siden denne er tatt ut ved 62 år. Dermed reduseres samlet pensjon til 50 prosent av sluttlønn ved 70 år, mens den altså ville vært 66 prosent av sluttlønn om begge pensjonene ble tatt ut fra 70 år.

Tabell 5 – Pensjon fra 70 år gitt uttak av folketrygd fra 62 år og tjenestepensjon fra 70 år

 

Forholdstall

Pensjonsberegning

Pensjon i kr

 

Tjenestepensjon fra 70 år

1,000

700 000*66 % / 1,000

462 000

Beregnet folketrygd fra 70 år

0,868

285 000 / 0,868

-328 341

Utbetalt tjenestepensjon fra 70 år

   

=133 659

Faktisk utbetalt folketrygd fra 62 år

1,323

285 000 / 1,323

215 420

Samlet pensjon fra 70 år

   

=349 078

Prosent av sluttlønn

   

50 %

Forutsetninger: Sluttlønn 700 000 kroner, fødselsår 1950, det er sett bort fra at beregnet folketrygd før levealdersjustering vil kunne bli noe lavere enn faktisk folketrygd på grunn av spesielle regler for samordningsfradrag (såkalte samordningsfordeler) og at personer født før 1958 har en garanti om at samlet pensjon skal være minst 66 % (gitt at både folketrygd og tjenestepensjon tas ut fra 67 år) 

Dersom Arne ikke hadde hatt full opptjening ved 67 år, vil ha få ytterligere opptjening i tjenestepensjonsordningen ved å arbeide til 70 år. Han vil likevel kunne få en lavere utbetalt tjenestepensjon enn om han sluttet som 67 åring fordi fradraget for folketrygden vil kunne øke mer enn tjenestepensjonen øker.Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg