topcurve
teeser5
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg
Foto: Dibk

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

16.02.2017
Arkitektenes Fagforbund (AFAG) organiserer arkitekter med mastergrad i arkitektur. Pr. 1. 1. 2017 har AFAG 4404 medlemmer og vi representerer og organiserer således en betydelig del av arkitektene i Norge. Vi har lest og satt oss inn i forslaget til TEK17. Vi har gått gjennom det felles høringssvaret som er sendt av Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Norske arkitekters landsforbund (NAL). Vi ser med tilfredshet hvilke enorme faglige ressurser og innsikter som gjenspeiles i deres høringssvar. Arkitektenes Fagforbund gir sin fulle tilslutning til de kommentarene og forslagene til konkret forskriftsutforming som er gitt av disse.

AFAG er positiv til at det fra myndighetenes side blir lagt fram forslag om et enklere og tydeligere lov- og forskriftsverk, gitt at dette vil bidra til færre misforståelser, bedret etterlevelse og bedre og mer effektive prosesser fra oppstart til ferdigstillelse. Med gode prosesser vil samfunnet kunne dra nytte av arkitektenes opparbeidede kompetanse og slik oppnå økt kvalitet på bygde omgivelser og en mer effektiv ressursbruk.

Vi er derimot ikke enig i at disse gode intensjonene blir oppnådd gjennom det forslaget som nå er lagt fram. Vi deler AiN og NALs påpekning om at det bak flere av forslagene foreligger mangelfulle samfunnsøkonomiske analyser i relasjon til byggekostnadsinnsparinger og samfunnsøknomiske konsekvenser. Vi kan ikke se at det er sannsynliggjort at forenklingsforslagene som er lagt fram vil komme boligkjøperne eller samfunnet for øvrig til gode. 

Vi er enig i at forslaget til ny standard treromsleilighet, med areal på inntil 50 m2, ikke tilfredsstiller de kravene og behovene som familier i dag har til felles bolig. Med ny teknisk forskrift vil det heller ikke være noen offentlig instans som setter nødvendige krav til forsvarlig bokvalitet.

I et miljøperspektiv der bærekraftig utvikling bør være et hovedfokus, vil forslaget innebære begrensninger i mulighetene for å planlegge nye bygg som kan bygges om og endres med liten miljømessig belastning.   

Dersom forskriften skal ivareta både krav til folkehelse og universell utforming er det særlig viktig at det innhentes analyser og et bedre faktagrunnlag enn det som er lagt til grunn for forskriftsforslaget.

Avslutningsvis støtter vi AiN og NAL i sin oppsummering i sitt høringssvar der de i dokumentet TEK17 - Høringsinnspill NAL og AiN - Helhetsvurdering av konsekvensene ved forslag til TEK17 skriver:

"Innføringen av en ny revisjon av teknisk forskrift skal være fundert på et komplett og forsvarlig utredningsgrunnlag. Vår bekymring er at myndighetene nå er i ferd med å innføre en ny TEK17, der de samfunnsøkonomiske, miljømessige og helsemessige konsekvensene ikke er tilstrekkelig kartlagt."

AFAG ber med dette om at DIBK tar arkitektenes særlige fagkunnskaper på områdene nevnt ovenfor på alvor, og at det etableres en dialog med organisasjonene i arkitektbransjen for å skape gode prosesser og utvikle godt faglig funderte analyser som grunnlag for det videre arbeidet med forskriften. AFAG stiller gjerne med ressurspersoner i dette arbeidet.

 

Per Christian Opsahl - Generalsekretær, Arkitektenes Fagforbund                                                                                           

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg